10170 views

brain center icon brain

ศูนย์สมองและระบบประสาท ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ครบครันด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้การวินิจฉัยอาการโรคมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-777
ฉุกเฉิน tel 1719