การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร

892 views

1. ข้อมูลเบื้องต้น

Helickbacter pylori หรือ H. pylori คือ เชื้อแบคทีเรีย ที่สัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดโรคในกระเพาะอาหาร และเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตามมา

การตรวจหารเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ในกระเพาะอาหารทำได้ด้วยการตรวจ ที่มีชื่อว่า C-13 UBT ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อผ่านทางลมหายใจสามารถตรวจหาเชื้อได้แม่นยำละมีความสะดวกมาก

2. ทางเลือกอื่น

การตรวจหาเชื้อ H.pylori นั้นมีหลายวิธี ได้แก่ การตรวจ Urea test จากชิ้นเนื้อ biopsy ที่ได้จากการส่องกล้อง ทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy) หรือการตรวจ histology ซึ่งต้องอาศัยการยอมพิเศษ และการตรวจด้วย culture และ serology ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม

3. ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของการตรวจรักษา

ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานถึงผลข้างเคียงหรืออันตรายจากการตรวจเนื่องจากเป็นวิธีความปลอดภัยค่อนข้างสูง

4. วิธีการตรวจ

ทำได้โดยการเป่าลมใส่ในอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นถุงเล็กๆ 2 ถุง ใช้ระยะเวลาในการตรวจ 20 นาที ใช้ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจ 24 ชั่วโมง

5. การปฏิบัติและ การเตรียมตัวสำหรับการทำ C-13 UBT breath test

1. งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืน หรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมง

2. งดเว้นการดื่ม Alcohol ทุกชนิดและงดอาหารประเภทที่มีสารยูเรีย เช่น น้ำอ้อย , สับปะรด

3. งดเว้นการสูบบุหรี่ หรือ การสัมผัสควันบุหรี่

4. งดยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 7 วัน งดยากลุ่มยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย งดยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) อย่างน้อย 1 เดือน

5. กรุณามาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลาตรวจอย่างน้อย 30 นาที

6. การปฏิบัติตัวหลังการตรวจ

สามารถรับประทานอาหารปฏิบัติกิจกรรมได้ตามปกติ