วิสัยทัศน์-พันธกิจ

31577 views

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  จะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  ทันสมัย  เป็นผู้นำด้านการรักษาพยาบาล  และสังคมไว้วางใจ

พันธกิจ

ให้บริการด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีมาตรฐานเพื่อคุณภาพตามบทบาทวิชาชีพ  และความ    พึงพอใจสูงสุดของผู้มารับบริการ

นโยบายคุณภาพ

ให้บริการดูแลสุขภาพ  ด้วยบุคลากร  และระบบงานที่ได้มาตรฐาน  ทันสมัย  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้มารับบริการ